Les 28 comandes més útils de FFmpeg

Share

FFmpeg és una eina molt potent, de programari lliure, es pot usar per gravar, convertir i fer streaming d’àudio i vídeo. Aquest programari inclou una bibioteca de còdecs, libavcodec. FFmpeg és desenvolupat en GNU/Linux però es pot compilar en la majoria de Sistemes Operatius incloent-hi windows. FFmpeg és un programa força senzill i molt fàcil d’usar, orientat tant a persones amb coneixements avançats com a nous usuaris.

Pots descarregar FFmpeg des del seu lloc oficial fàcilment des de l’enllaç donat a continuació. Enllaç

Algunes comandes utils de FFmpeg.

1- Obtenir informació d’un vídeo

$ ffmpeg -i video.mp4

2- Convertir formats de vídeos

– D ‘AVI a MP4

$ ffmpeg -i video_original.avi video_final.mp4

 – De Matroshka a Avi

$ ffmpeg -i video_source.mkv video_final.avi

 – De m4V a mp4

$ ffmpeg -i video_souce.m4v -codec copy video_final.mp4

3- Convertir imatges a video
Es canvia el 0.3 per donar més rapidesa com mes alt mes rapid, fa formats mp4 i avi

$ cat *.JPG | ffmpeg -f image2pipe -r 0.3 -vcodec mjpeg -i - -vcodec libx264 out4.mp4

$ cat *.JPG | ffmpeg -f image2pipe -r 0.3 -vcodec mjpeg -i - -vcodec libx264 out4.avi

4- Extreure àudio d’un vídeo

$ ffmpeg -i video.mp4 -vn audio.mp3

5- Silenciar l’àudio d’un vídeo

$ ffmpeg -i video.mp4 -an video_mute.mp4

6- Pujar el volum d’un vídeo

$ ffmpeg -i video.mp4 -vol 512 video_final.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -af volume=2

7- Rotar o girar un vídeo

$ ffmpeg -i video.mp4 -vf transpose=clock video_rotado_90.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -vf transpose=clock,transpose=clock video_rotado_180.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -vf hflip video_invertido_horizontalmente.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -vf vflip video_invertido_verticalmente.mp4


8- Redimensionar un vídeo

$ ffmpeg -i video.mp4 -vf scale=320:240 video_320x240.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -vf scale=320:-1 video_320x180.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -vf scale=iw/2:ih/2 video_x.mp4


9- Retallar fragments d’un vídeo

$ ffmpeg -i video.mp4 -ss 35 -t 30 fragmento.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -ss 00:35 -to 01:05 fragmento.mp4


10- Afegir o eliminar pistes d’ àudio

$ ffmpeg -i video.mp4 -i audio_es.mp3 -map 0:v -map 0:a -map 1:a -vcodec copy video_final.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -map 0:0 -map 0:2 solo_canal1_audio.mp4

11- Barrejar pistes d’ àudio


$ ffmpeg -i audio1.mp3 -i audio2.mp3 -filter_complex amerge audio_mezclado.mp3

12- Retallar zones del vídeo


$ ffmpeg -i screencast.mp4 -ss 00:30 -to 03:50 -vf crop=640:480:500:250 video_final.mp4

13- Aplicar vinyetat al vídeo


$ ffmpeg -i video.mp4 -vf vignette=PI/4 video_vignette.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -vf vignette='PI/4+random(1)*PI/50':eval=frame

14- Crear foses (fade-in,fade-out)


$ ffmpeg -i video.mp4 -vf fade=t=in:st=0:d=5 video-fadein.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -vf fade=t=in:st=0:d=5,fade=t=out:st=25:d=5 video-fadeout.mp4

15- Àudio fade


$ ffmpeg -i true.mp4 -vf fade=t=in:st=0:d=5,fade=t=out:st=25:d=5 -af afade=t=in:ss=0:d=5,afade=t=out:st=25:d=5 truefade.mp4

16- Extreure fotogrames d’un vídeo


$ ffmpeg -i video.mp4 image%d.jpg


17- Extreure fotogrames d’un vídeo amb una imatge per segon


$ ffmpeg -i video.mp4 -vf fps=1 image%d.png


18- Crear vídeo d’una serie d’imatges


$ ffmpeg -f image2 -i image%d.jpg video.mp419- Posar un logo o marca d’aigua el vídeo

$ ffmpeg -i video.mp4 -i logo.png -filter_complex overlay=10:10 final.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -i logo.png -filter_complex overlay=x=(main_w-overlay_w):y=(main_h-overlay_h) final.mp420- Unir àudio i vídeo

$ ffmpeg -i audio.mp3 -i video.avi video_audio_mix.mpg21- Fer un gif des de un vídeo

$ ffmpeg -i video.mp4 -vf scale=300:-1 -t 10 -r 10 image.gif22- Convertir arxius de vídeo a àudio

$ ffmpeg -i video.flv -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 audio.mp323- Fer un vídeo per veure a la PSP


$ ffmpeg -i carpeta/video.mov -b300 -s 320X240 -vcodec xvid -ab 12 -ar 24000 -acodec aac video_final.mp4
24- Fer un vídeo de 5 sec des d’una imatge i un àudio


$ ffmpeg -loop 1 -y -i imagen.jpg -i audio.mp3 -shortest video.mp4

25- Ajuntar vídeos


$ ffmpeg -i "concat:video1.mp4|video2.mp4|video3.mp4" -c copy videounido.mp4


26- Gravar el monitor principal


$ ffmpeg -framerate 25 -video_size 1920x1080 -f x11grab -draw_mouse 1 -show_region 1 -region_border 3 -i :0.0 -f alsa -ac 2 -i pulse -vcodec libx264 -crf 0 -preset medium -acodec libmp3lame output.mp4


27- Gravar monitor secundari$ ffmpeg -framerate 25 -video_size 1280x1024 -f x11grab -i :0.0+1920,0 -f alsa -ac 2 -i pulse -vcodec libx264 -crf 0 -preset medium -acodec libmp3lame output.mp4


28- Extreure àudio d’algun vídeo
$ ffmpeg -i source_video.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 audio.mp3


D’aquesta última comanda en poden extreure:

-vn: desabilita la compresió/grabació del video
-ar: audio rate
-ac: canals d’ audio
-ab: bitrate d’ audio
-f: format de sortida

Author: lluis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.